Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities en toepassingsgebied

Vanessa Muyldermans, handelend onder de naam ‘Vanessa Muyldermans’ en hierna genoemd ‘Vanessa Muyldermans’, is een éénmanszaak die valt onder het Belgische recht, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 43; bus 303, 2800 Mechelen. En ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 0642.796.828.

Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar/hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. En dit individueel en/of samen met zijn/haar/hun partner.

Klant: iedere rechtspersoon die een overeenkomst met Vanessa Muyldermans afsluit. En dit zowel voor zichzelf als voor mogelijks andere personen; in betreffende overeenkomst nader beschreven.

Klant: de persoon die de afspraak voor een consultatie / een begeleidingsgesprek maakt en dit zowel voor een individueel als voor een koppelgesprek samen met zijn/haar/hun partner.

Klant: de persoon die zich inschrijft voor een workshop, lezing, webinar, infosessie, intervisie,… zowel alleen als met zijn/haar/hun partner of een andere compagnon tweede persoon.

Diensten: consultaties / begeleidingsgesprekken, zowel individueel, als koppel of in groep. Zowel F2F als via videocall.

Diensten: intervisie, supervisie, opleidingen.

Diensten: workshops, lezingen, webinars,…

Diensten: podcast

Producten: boek / paperback.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijk door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, aankondigingen op de website en/of andere media, offertes en/of facturen uitgaande van Vanessa Muyldermans, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen Vanessa Muyldermans en haar Klant.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De Klant bevestigt dat hij/zij/hen/die bij het boeken van een consultatie of een workshop, een lezing, een intervisie, een supervisie of bij het aankopen van een product: (i) volledig geïnformeerd werd door Vanessa Muyldermans omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden door de Klant zal diegene die onder de hierbovengenoemde ‘Klant’ valt hierover aangesproken worden.

 

Art. 2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Vanessa Muyldermans en de Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant een consultatie, lezing, workshop, intervisie, supervisie boekt of een product aankoopt.

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen in de overeenkomst. In de overeenkomst wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht gegeven.

Vanessa Muyldermans behoudt zichzelf het recht dit ten gepaste tijden te evalueren en bij te sturen / aan te passen indien nodig.

Na het verstrijken van de duur van de opdracht, zoals in de overeenkomst opgenomen, kan door de Klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals begeleidingsgesprekken, workshopdagen, oefen- of lesmateriaal,… onder welke vorm dan ook.

De overeenkomst kan ten alle tijde door Vanessa Muyldermans éénzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd.

Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, zal toepassing gemaakt worden van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

 

Art. 3 Offertes

Offertes en aanbiedingen zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien deze niet binnen het in de offerte of aanbieding aangegeven aantal dagen werden aanvaard door de Klant en daaropvolgend bevestigd door Vanessa Muyldermans.

Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening of schriftelijke bevestiging van de offerte door de klant én door Vanessa Muyldermans.

Vanessa Muyldermans  behoudt zich bovendien het recht om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden / zonder motivering te weigeren.

 

Art. 4 Prijzen en betaling

De prijs voor de diensten van Vanessa Muyldermans is deze zoals vermeld op de website. Vanessa Muyldermans behoudt zichzelf het recht deze prijzen in de toekomst te evalueren en eventueel aan te passen of te wijzigen.

De prijs voor diensten in het kader van therapeutische diensten is vrij van btw. De prijs van producten alsook diensten buiten het strikt in de wet als therapeutisch omschreven kader is deze vermeldt op de offerte, website of andere publicaties. Deze prijs is inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De betaling van / bij een consulatie / begeleidingsgesprek gebeurt onmiddellijk na de consultatie, aan het einde van het gesprek, via contante of door mobiele betaling, tenzij anders met Vanessa Muyldermans wordt overeengekomen.

De betaling van een workshop, lezing, webinar, infosessie, intervisie,… gebeurt steeds bij inschrijving, online, via de gegeven opties op de website van Vanessa Muyldermans, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien een voorschot aangerekend wordt, zal de dienstverlening pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Betaling in delen is mogelijk, maar kan slechts na akkoord van en bevestiging door Vanessa Muyldermans plaatsvinden.

Indien de (deel)betalingen niet plaatsvinden op overeengekomen moment en manier is Vanessa Muyldermans gerechtigd om het volledige verschuldigde bedrag op te vorderen; vermeerderd met de conventionele rente over het bedrag waaraan niet en/of te laat voldaan is.

Uitzonderlijk zal Vanessa Muyldermans een factuur van diensten en/of goederen opmaken. Dit enkel op expliciete, schriftelijke (een mail met de facturatiegegevens moet door de Klant aan Vanessa Muyldermans bezorgd worden), vraag van de Klant.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van Vanessa Muyldermans betaalbaar uiterlijk veertien (14) (kalender)dagen na de datum van de factuur. Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, met bancontact of door middel van een overschrijving.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden dan ook:
• worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;
• heeft Vanessa Muyldermans het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen;
• heeft Vanessa Muyldermans het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren;
• kan Vanessa Muyldermans bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Vanessa Muyldermans om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

 Art. 5 Annuleringsvoorwaarden geboekte diensten

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die online of via e-mail of ter plaatse bij Vanessa Muyldermans in de praktijk een dienst boeken.

Indien de opdracht, om redenen die niet aan Vanessa Muyldermans toe te rekenen zijn, door de Klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip of aan de afspraak niet wordt voldaan, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Voor workshops, lezingen, infosessies, webinars, opleidingen, vormingen, intervisies,… dient de betaling bij inschrijving, online, betaald te worden. Indien deze langer dan tien 10 (kalender)dagen voor de datum waarop het plaatsvindt door de Klant wordt geannuleerd, dan krijgt de Klant het volledige betaalde bedrag terug; minus vijf euro (€ 5) transactie- en administratieve kosten.

Indien deze binnen de tien (10) dagen voor aanvang door de Klant wordt geannuleerd, dan krijgt de Klant een waardebon / tegoedbon / code voor het volledige betaalde bedrag. Deze kan de Klant dan gebruiken om een andere workshop, lezing, infosessie, webinar, opleiding, vorming, intervisie,… of eenzelfde op een ander tijdstip, te volgen (zonder dat de Klant hiervoor opnieuw dient te betalen) of van een andere dienst van Vanessa Muyldermans gebruik te maken.

Voor wat betreft consultaties / begeleidingsgesprekken kunnen afspraken tot tweeënzeventig (72) uur of drie (kalender)dagen op voorhand kosteloos herpland en/of geannuleerd worden. De Klant kan dit zelf via de link in de bevestigings- en herinneringsmail(s) die hij/zij/hen ontvangen heeft/hebben. Voor afspraken die tot tweeënzeventig (72) uur of drie (kalender)dagen op voorhand herpland of geannuleerd worden, dient de Klant niets te betalen, noch een reden op te geven / te motiveren.

Komt de Klant, ongeacht de reden, de afspraak niet na of annuleert de Klant minder dan tweeënzeventig (72) uur of drie (kalender)dagen op voorhand, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Komt de Klant, om welke reden dan ook, te laat op een afgesproken gesprek / sessie, dan wordt de duur van het gesprek / de sessie niet verlengd en is de Klant evenwel het volledige bedrag van de volledige sessie verschuldigd aan Vanessa Muyldermans.

Wanneer Vanessa Muyldermans, om welke reden dan ook, een consultatie / een begeleidingsgesprek dient te herplannen binnen de tweeënzeventig (72) uur of drie (kalender)dagen voorafgaand aan de afspraak dan zal zij de Klant hier (i) zsm van op de hoogte brengen, (ii) haar uiterste best doen om de Klant zsm een nieuwe afspraak aan te bieden en (iii) tien euro (€ 10) in mindering brengen bij het aanrekenen van dit door Vanessa Muyldermans herplande gesprek.

 

Art. 6 Overmacht

Vanessa Muyldermans is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar Klant ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, oproer, brand, oorlog, epidemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

 

Art. 7 Aansprakelijkheid

Deelname aan een workshop, intervisie,… alsook het lezen van het boek en luisteren naar een podcastaflevering en eveneens het voeren van een begeleidingsgesprek is steeds op vrijwillige basis en onveranderlijk de eigen responsabiliteit van de Klant.

Onverminderd de professionele verplichtingen en verantwoordelijkheden van Vanessa Muyldermans om ten allen tijde professioneel en ethisch correct te handelen, blijft de Klant uiteraard zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

Vanessa Muyldermans neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft.

De dienstverlening binnen het aanbod van Vanessa Muyldermans betreft telkens een inspanningsverbintenis van harentwege, geen resultaatsverbintenis.

 

Art. 8 Herroepingsrecht aangekochte producten

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

Indien de Klant fysiek een product aankoopt via de webshop van Vanessa Muyldermans, heeft de Klant na levering van het product veertien (14) (kalender)dagen de tijd om zijn/haar/hun herroepingsrecht uit te oefenen.

Om gebruik te maken van dit recht dient de Klant eerst contact Vanessa Muyldermans op te nemen via contact@vanessamuyldermans.be, waarbij de Klant Vanessa Muyldermans via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stelt van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet Vanessa Muyldermans bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Na annulering heeft de Klant nogmaals veertien 14 (kalender)dagen de tijd om het product retour te sturen. De Klant krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief de verzendkosten gecrediteerd. Ook de retourkosten van het thuisadres van de Klant naar de webwinkel zijn voor de rekening van de Klant. (Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de bezorger.)

Indien de Klant gebruik maakt van zijn/haar/hun herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Vanessa Muyldermans geretourneerd dienen te worden. Vanessa Muyldermans zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen veertien (14) (kalender)dagen na ontvangst van het retourpakket terugstorten; mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Dit herroepingsrecht geldt onder geen enkel beding voor gepersonaliseerde artikelen (producten met een gepersonaliseerde boodschap en/of een naam in). Deze kunnen uiteraard door Vanessa Muyldermans geenszins worden teruggenomen en niet terugbetaald worden.

 

Art. 9 Levering aangekochte producten

Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. Vanessa Muyldermans is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. Vanessa Muyldermans verzendt de producten binnen de vijf (5) (werk)dagen.

Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Wanneer de Klant een bestelling in pre-order plaatst, worden de producten verzonden of staan ze klaar voor afhaling van zodra ze beschikbaar zijn. De releasedatums kunnen worden gewijzigd. Als gevolg hiervan kan Vanessa Muyldermans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in releasedata.

Vanessa Muyldermans levert enkel binnen België en Nederland.

 

Art. 10 Intellectuele rechten

De Klant zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van Vanessa Muyldermans in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Alle intellectuele rechten (waaronder; maar niet beperkt tot; het auteursrecht) met betrekking tot allerhande informatie, documentatie en geleverde diensten komen uitsluitend toe aan Vanessa Muyldermans en worden nooit, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de Klant.

 

Art. 11 Disclaimer / vrijwaring boek en podcast

Zowel het boek ‘Ziek van liefde’ als de podcast ‘Bruut Eerlijk’ zijn uitsluitend voor informatieve en aanvullende doeleinden bedoeld en magen niet worden beschouwd als individueel advies.

De bedoeling van Vanessa Muyldermans hiermee is om verhalen en ervaringen van mensen te delen met zoveel mogelijk andere mensen. Verhalen van mensen voor mensen.

Vanessa Muyldermans is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, schade of aansprakelijkheden die mogelijks, rechtstreeks of onrechtstreeks, zouden kunnen voortvloeien uit het lezen van het boek of het beluisteren van de podcast.

Noch het boek, noch de podcast is bedoeld ter vervanging van professioneel medisch en of psychisch advies. Het is ook niet uitgebracht als het enige of het enige juiste advies. Het is informerend, sensibiliserend, aanvullend en ondersteunend bedoeld.

De standpunten die in de podcast worden geuit, zijn mogelijk niet, of niet altijd, die van Vanessa Muyldermans. Iedereen die in de podcast aan het woord komt is logischerwijs verantwoordelijk voor zijn/haar/eigen woorden.

 

Art. 12 Bescherming van persoonsgegevens

​Vanessa Muyldermans zal in het kader van haar contractuele relatie met de Klant persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens die kunnen verzameld worden zijn: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens en momenten van afspraken.

Verder maakt Vanessa Muyldermans tijdens gesprekken aantekeningen mbt persoonlijke kenmerken, fysieke gegevens, leefgewoonten, gegevens betreffende de algemene gezondheid, enz. Dit zijn persoonlijke nota’s die enkel voor Vanessa Muyldermans bestemd zijn en dienen om de gesprekken goed te kunnen voeren.

De persoonlijke nota’s worden nergens ingevoerd, nergens digitaal bewaard. Zij worden door Vanessa zelf, enkel op papier gemaakt en bewaard. Zij worden enkel door Vanessa Muyldermans gelezen en gebruikt. Zij zijn door niemand, door geen enkele dienst of instantie, opvraagbaar. Vanessa Muyldermans deelt deze persoonlijke nota’s met niemand.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en haar nationale uitvoeringswetgeving.

Vanessa Muyldermans treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, beheer van facturatie, het verbeteren van de dienstverlening, direct marketing en prospectie (met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief, al dan niet elektronisch).

De persoonsgegevens (contactgegevens, gegevens mbt afspraken, financiële gegevens,…) kunnen worden gedeeld met dienstverleners die als verwerkers optreden, professionele adviseurs (zoals externe advocatenkantoren en boekhouders),… Ook zij zijn – ten alle tijde – in hoofde van hun functie gebonden aan het (gedeeld) beroepsgeheim.

Vanessa Muyldermans neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen. En zal nooit contactgegevens meedelen aan andere partijen, bijvoorbeeld een collega waar naar doorverwezen wordt, tenzij uitdrukkelijke toestemming (op papier of op mail) van (alle) betrokkene(n).

Elke betrokkene heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens die verwerkt worden in de (digitale) bestanden van Vanessa Muyldermans. Dit recht heeft geen betrekking op de persoonlijke nota’s en aantekeningen van Vanessa Muyldermans.

Dit inzage- en correctierecht kan door de Klant rechtstreeks via mail worden uitgeoefend en dmv een mail of een brief worden aangevraagd; mits bewijs van identiteit. Dit recht betreft enkel de eigen persoonsgegevens niet die van de eventuele partner of ex-partner; ook niet indien jullie samen op gesprek zijn geweest.

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens (contactgegevens) worden enkel door Vanessa Muyldermans gebruikt en enkel voor activiteiten (diensten en producten) van Vanessa Muyldermans. (Afspraakbevestigingen en
-herinneringen (per mail en per sms), feedback van een gesprek, lastminute-afspraken-mails, nieuwsbrieven,…

Elke betrokkene kan zich bovendien – te alle tijde – verzetten tegen een verwerking van zijn/haar/hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, door Vanessa Muyldermans hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Vanessa Muyldermans; via een brief of per e-mail.

De Klant dient zich zelf uit te schrijven van toepassingen zoals de lastminuteafsprakenlijst en de nieuwsbrief. Met verdere vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens (contactgegevens) kan de Klant steeds contact opnemen met Vanessa Muyldermans via: contact@vanessamuyldermans.be.

 

Art. 13 Huisstijl, logo’s, afbeeldingen, audio- en visueel materiaal

Logo’s, kleuren, tekeningen, foto’s, geluidsfragmenten, filmpjes,…  die ontwikkeld en/of gebruikt zijn door Vanessa Muyldermans in het kader van de uitvoering van haar professionele betrekking (consultaties, boek, podcast, workshops etc.) zijn en blijven het eigendom van Vanessa Muyldermans.

Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Vanessa Muyldermans en met naamsvermelding. Op alle door Vanessa Muyldermans ontwikkelde schriftelijke documenten, alsook alle audiovisuele bestanden, rust van rechtswege het auteursrecht.

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Vanessa Muyldermans, hetzij bij toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Klant bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Art. 14 Varia

Technische problemen website
Vanessa Muyldermans kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. Vanessa Muyldermans stelt steeds alles in het werk om bij problemen ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zullen zijn. Vanessa Muyldermans kan hierin evenwel geen enkele garantie bieden.

Website
Vanessa Muyldermans is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website. Vanessa Muyldermans zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. Vanessa Muyldermans is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Ondeelbaarheid
De Klant kan de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, noch geheel, noch gedeeltelijk op derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanessa Muyldermans. Enige overdracht of toewijzing van diens rechten of verplichtingen, in afwezigheid van de toestemming van Vanessa Muyldermans, dienen voor niet-geschreven te worden beschouwd.

Geen afstand
De niet- of laattijdige uitoefening door Vanessa Muyldermans van de rechten krachtens de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand (noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) en zal evenmin de verdere uitoefening van dergelijke rechten verhinderen. Elke afstand van een recht door Vanessa Muyldermans moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Splitsbaarheid
De bepalingen van overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen steeds worden geïnterpreteerd op een wijze waardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid ervan niet wordt aangetast. Ingeval één of meerdere bepalingen nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zullen de partijen onderhandelen over een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Toepasselijk recht
Alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, facturen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.